fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Wie is Praten over . .?                                                                                                                                                                              1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Praten over . .,handelend onder de naam www.jouwpakkieaan.nl, gevestigd aan         de Siennastraat 139, 1339 BH te Almere, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer                 83438386
1.2 Praten over . .  is bereikbaar via het e-mailadres pratenover@gmail.com en de website www.pratenover.org

Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtnemer is Praten over . ., en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’.
2.2 Opdrachtgever is de partij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, en             wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘jij/je’, ‘jou(w)’, en ‘opdrachtgever’.
2.3 Met ‘partijen‘ worden opdrachtnemer en opdrachtgever samen bedoeld.
2.4 Met ‘overeenkomst’ wordt de tussen ons afgesloten overeenkomst bedoeld. In geval van de aanschaf van een fysiek product is                     sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze           algemene voorwaarden daar tussen onderscheid gemaakt.
2.5 Met ‘bijeenkomsten’ wordt bedoeld de door ons georganiseerde events, groepsbijeenkomsten op locatie, online groepscoaching en             coaching calls.
2.6 Met ‘hoofdspreker’ wordt bedoeld een spreker die niet vervangen kan worden door iemand anders in tegenstelling tot een                          gastspreker.
2.7 Met ‘individuele afspraak‘ wordt bedoeld individuele coachingsgesprekken en andere individuele afspraken.
2.8 Onder ‘schriftelijk’ wordt ook verstaan per e-mail.

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullingen, verlengingen                               (vervolgopdrachten), werkzaamheden en activiteiten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken.
3.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3.3 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf schriftelijk informeren en de gewijzigde                       algemene voorwaarden toesturen. Wij geven daarbij aan vanaf welk moment de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing         zijn. Als de wijziging een verslechtering van jouw rechtspositie met zich meebrengt, kan je uiterlijk binnen twee weken na de                       kennisgeving bezwaar maken tegen de wijziging. Dan zoeken wij in overleg naar een passende oplossing.
3.4 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken           te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijk toelaatbare wijze het           dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht             worden genomen.
3.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als er tussen partijen een situatie zich        voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen hen geldt.
3.6 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van                   toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding
4.1 Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd. Een verstuurde offerte vervalt na een maand.
4.2 Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je                         redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de                         opgegeven prijs.
4.5 De overeenkomst die partijen sluiten kan bestaan uit een combinatie van verschillende diensten. In dat geval gelden de bepalingen             voor de verschillende diensten aanvullend op elkaar.
4.6 Ons aanbod bestaat onder meer uit:
       a) Kortdurende online diensten, zoals een e-book, challenge of online-class (overeenkomst van opdracht)
       b) Online programma’s (overeenkomst van opdracht)
       c) Events (overeenkomst van opdracht)
       d) Individuele coaching (overeenkomst van opdracht)
       e) Producten (koopovereenkomst).

Artikel 5 Kortdurende online diensten
5.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
5.2 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen          aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
5.3 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven          worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Artikel 6 Online programma’s
6.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
6.2 De overeenkomst kan worden verlengd, voor de verlenging ontvang je van ons een aanbod.
6.3 Een abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wordt telkens automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de                      overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
6.4 Als wij van mening zijn dat een online programma niet de uitkomsten geeft zoals door ons verwacht, dan mogen wij de                                overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. In geval van een tussentijdse opzegging door ons wordt de                      afgesproken vergoeding naar rato verminderd. Wij zullen je hierover tijdig informeren en zo mogelijk een alternatief aanbieden.

Artikel 7 Activiteiten in een online programma
7.1 Een online programma bestaat uit verschillende online en offline activiteiten, zoals online groepscoaching, groepstrainingen of                    individuele gesprekken. De activiteiten die bij jouw online programma horen staan vermeldt op de website en in de welkomstmail die        je van ons ontvangt.
7.2 Voor bepaalde activiteiten word je ingepland in een bepaalde fase van je deelname aan het online programma. Je ontvangt in                    principe eenmalig een uitnodiging voor deelname aan deze specifieke activiteit, al dan niet met de mogelijkheid om te kiezen uit een          aantal data of met de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode een afspraak in te plannen.
7.3 Het niet gebruik maken van de uitnodiging om deel te nemen aan een bepaalde activiteit of het niet tijdig inplannen van een                      afspraak, leidt tot verval van jouw recht om aanspraak te maken op die activiteit zonder recht op een schadevergoeding of                          vermindering van je betalingsverplichting. Het tijdig meedoen met de beschikbare activiteiten is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Offline bijeenkomsten
7.4 Een ingeplande offline bijeenkomst kan je maximaal één keer verplaatsen, mits je dat tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van                    tevoren, schriftelijk aan ons doorgeeft. Verplaatsen is alleen mogelijk als wij de bijeenkomst nog een keer hebben ingepland of gaan          inplannen.
7.5 Een offline bijeenkomst, zoals een personal call, zal in geval van verhindering van de hoofdspreker verplaatst worden naar een                  andere datum. Als je op deze nieuwe datum niet kan, zoeken partijen in onderling overleg een oplossing.

Online bijeenkomsten
7.6 Voor de online bijeenkomsten geldt dat wij een planning maken en jou informeren over deze planning. Het niet (kunnen) deelnemen          aan een online bijeenkomst leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.
7.7 Online bijeenkomsten kunnen wegens verhindering van de spreker worden afgelast, verplaatst of door een andere spreker gegeven          worden. Dit leidt nooit tot recht op een schadevergoeding of vermindering van je betalingsverplichting.

Individuele afspraken
7.8 Een afgesproken individueel gesprek, zoals een belafspraak, kan in onderling overleg worden verplaatst.

Artikel 8 Individuele high-end coaching
8.1 De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
8.2 De overeenkomst is alleen met schriftelijke instemming van beide partijen tussentijds opzegbaar met inachtneming van een                        opzegtermijn van drie maanden. Deze opzeggingsmogelijkheid ziet nadrukkelijk alleen op individuele high-end coachingstrajecten
8.3 Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij je niet goed meer kunnen begeleiden als coach, dan mogen wij een opdracht tussentijds        opzeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
8.4 In geval van een tussentijdse opzegging behouden wij recht op een redelijk loon en op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
8.5 Als een partij verhinderd is voor een individuele afspraak, dan informeert deze de andere partij zo spoedig mogelijk. Partijen maken           dan een nieuwe afspraak.

Artikel 9 Events
9.1 Annulering van je deelname aan een event kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
9.2 Bij annulering van je deelname brengen wij de volgende annuleringskosten in rekening:
       a) Tot 30 dagen voor het event mag je kosteloos annuleren.
       b) Tussen de 30 en 15 dagen voor het event ben je gehouden 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
       c) Binnen 15 dagen voor het event ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
9.3 Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat je ons hierover schriftelijk hebt geïnformeerd.
9.4 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons moverende redenen, waaronder verhindering van een hoofdspreker,         kunnen wij een event voor aanvang verplaatsen. Je ontvangt hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende                     datum. Als deze datum nog niet bekend is, dan zullen we je daarover informeren en op de hoogte houden. Als je niet kunt op de                 nieuwe datum, dan ontvang je van ons een voucher die je kunt gebruiken voor een ander product of dienst van ons. Als wij het event         niet door laten gaan, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen en worden gedane betalingen terugbetaald.

Artikel 10 Producten
10.1 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wij kunnen niet garanderen dat           het weergegeven product exact overeenkomen met het echte product.
10.2 Geaccepteerde bestellingen zullen wij met bekwame spoed en in principe binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering vertraagd is of           de bestelling niet of niet geheel geleverd kan worden, dan zullen we je hierover informeren.
10.3 Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons kenbaar hebt gemaakt.
10.4 Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging, tenzij jij de keuze hebt                     gemaakt voor de vervoerder. In dat geval draag jij het risico tijdens het vervoer.

Artikel 11 Online diensten
11.1 Bij diensten die online geleverd worden geven wij niet de garantie dat deze op ieder moment bereikbaar zijn.
11.2 Zonder voorafgaande bekendmaking kunnen wij de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan                         beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
11.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een online dienst geeft je niet het recht op vermindering van de betalingsverplichting.

Artikel 12 Termijnen
12.1 Overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn indicatief en nooit fatale termijnen. Je moet ons dan ook eerst schriftelijk           in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om aan onze verplichtingen te voldoen.
12.2 Ons aanbod heeft een duidelijk aangegeven duur. Hieraan is de eventuele toegang tot onze online omgeving verbonden. Als wij je             niet langer toegang geven, dan kan je hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 13 Inzet derden
13.1 Wij mogen de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een derde. Dit gebeurt met de nodige                         zorgvuldigheid. Wij blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De algemene voorwaarden en             de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor de door ons ingeschakelde derden.

Artikel 14 Wat kun je van ons verwachten?
14.1 Wij bieden je tools en ondersteuning aan om het beste uit jezelf te halen en zullen onze diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en           vermogen verlenen. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen transformatie en ontwikkeling. Succes is afhankelijk van             je eigen inzet, motivatie, leervermogen en kwaliteiten.
14.2 Wij geven nadrukkelijk geen garanties af voor het behalen van een bepaald resultaat.

Artikel 15 Wat verwachten wij van jou?
15.1 Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken. Je neemt je eigen besluiten en draagt hier zelf de           verantwoordelijkheid voor.
15.2 Je verstrekt ons gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en                         informeert ons tijdig over wijzigingen.
15.3 Je stelt je respectvol op naar ons, onze medewerkers en andere deelnemers en houdt rekening met hun rechten en privacy.
15.4 Tijdens bijeenkomsten houd je je aan de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Ook houd je je               aan de huisregels die gelden op de locatie en volg je de door ons, of door ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en                   instructies op.
15.5 Je respecteert ons auteursrecht. Het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie,                 mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet verveelvoudigen, openbaar               maken, delen met derden of exploiteren. Je mag wel een kopie maken voor eigen gebruik.
15.6 Je kunt online met andere deelnemers communiceren. Je verklaart geen spam of  anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. 15.7 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf             schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits je dit               vooraf aan ons kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor             persoonlijk gebruik.
15.8 Het overtreden van de leden 3 tot en met 7 door of namens jou kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en                         gebruik van onze diensten. Wij mogen je in dat geval ook verwijderen uit een bijeenkomst. Uitsluiting of verwijdering laat de                       verplichting tot het betalen van de overeengekomen vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

Artikel 16 Wijziging van de overeenkomst
16.1 Wij mogen de inhoud van onze diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de                       planning van onderdelen, waaronder data en/of tijdstippen, wijzigen, en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand                 vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren.
16.2 Wij mogen de inhoud van ons abonnement wijzigen. Als de wijziging voor jou negatieve consequenties met zich meebrengt, dan               kan je de overeenkomst opzeggen.                                                                                                                                                                          16.3 Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door jou of onvoorziene omstandigheden mogen wij de afgesproken                   prijs of omvang van de opdracht aanpassen.
16.4 Wij mogen de prijs van ons abonnement jaarlijks indexeren. Ook mogen wij, als onze kosten zijn gestegen, de prijsstijgingen                       doorberekenen in ons abonnement.

Artikel 17 Facturatie en betaling
17.1 Voor onze diensten ontvang je een digitale factuur, die wordt verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Verzending naar           dit e-mailadres geldt als ontvangst door jou. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen                   hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
17.2 Uitgangspunt is dat vooraf het gehele bedrag dient te worden betaald. Voor sommige diensten kan je kiezen voor een                                   betalingsregeling, waarbij je in termijnen kan betalen, al dan niet met een eenmalige aanbetaling. De hoogte van het bedrag en het           aantal termijnen is afhankelijk van de gekozen dienst.
17.3 Als je (een gedeelte) vooruit moet betalen, dan kun je geen aanspraak maken op levering totdat deze betaling volledig heeft                         plaatsgevonden.
17.4 Voor sommige diensten, waaronder abonnementen, geldt dat de betaling loopt via een automatische incasso, afgegeven bij de                   eerste iDeal-betaling. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mogen wij 25 euro in rekening brengen. Dit is ter           dekking van onze administratiekosten en de kosten die bij ons in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde                 incasso.
17.5 Aftrek, verrekening en opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen is niet toegestaan.
17.6 Wordt een factuur niet of niet op tijd betaald? Dan ben je na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, dus           zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. De vordering is dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen           te vervallen. Over het openstaande bedrag wordt de wettelijke handelsrente berekend, vanaf de vervaldag totdat alles is betaald.             Eventuele gemaakte invorderingskosten dient u dan te voldoen. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en                           tenminste  € 75.
17.7 Als je niet voldoet aan je betalingsverplichtingen ter zake van een afgesloten abonnement, dan mogen wij onze dienstverlening                   opschorten. De betalingsverplichting blijft echter onverkort bestaan, ook over de periode waarover wij de dienstverlening hebben               opgeschort en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op onze dienstverlening.
17.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen van ons op jou onmiddellijk                     opeisbaar.
17.9 Lukt het een keer niet om te betalen? Neem dan direct contact met ons op, in ieder geval voor de dag waarop de betaling had                     moeten plaatsvinden. Wij zullen dan, indien mogelijk, samen met jou een passende oplossing proberen te vinden.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of               uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit                           voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2 Als één der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan                 een bevoegde autoriteit of aan een door de wet of bevoegde autoriteit aangewezen derden te verstrekken, en de desbetreffende               partij geen beroep toekomst op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter of autoriteit erkend of toegestaan recht van                         verschoning, dan is die partij daardoor niet aansprakelijk voor enigerlei daaruit voortvloeiende schade.
18.3 Deze omstandigheid kan geen aanleiding zijn de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 19 Auteursrecht
19.1 Op alle door ons opgestelde en verstrekte werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot cursusmateriaal, (digitale)                             werkboeken, e-books, (online) programma’s, video’s en podcasts, berust het auteursrecht uitsluitend bij ons. Deze werken zijn                     uitsluitend bestemd om door jou persoonlijk te worden gebruikt.
19.2 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen deze werken niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, aan                   derden verstrekt of geëxploiteerd, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten,                 kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een             vergoeding.

Artikel 20 Boetebepaling
20.1 Bij overtreding van artikel 19 door of namens jou ben je ons een direct opeisbare boete van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro)                       verschuldigd voor iedere overtreding en ook € 500 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding                           voortduurt, onverminderd ons recht om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en onverminderd al onze               overige rechten.

Artikel 21  Niet-nakoming, opschorting en einde van de overeenkomst
21.1 Wanneer jij nalatig bent in het nakomen van enige verplichting die op basis van de overeenkomst op jou rust, hebben wij het recht             onze werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te (doen of laten) ontbinden.
21.2 Wanneer er meerdere malen niet of niet op tijd is betaald kunnen wij van jou verlangen dat onverwijld (al dan niet aanvullende)                 zekerheid wordt gesteld in een door ons te bepalen vorm of een voorschot geeft. Als jij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, zijn           wij, onverminderd onze mogelijkheden om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, gerechtigd om de uitvoering van de                         overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de betalingsachterstand is opgeheven.
21.3 Wanneer jij de overeenkomst wegens een ons toerekenbare tekortkoming en na behoorlijke ingebrekestelling ontbindt of doet of                 laat ontbinden, zijn wij niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde, door ons gefactureerde bedragen of betaling van                           schadevergoeding en blijven wij recht houden op de nog niet betaalde, maar wel al opeisbare bedragen die verschuldigd zijn op                 grond van al verrichte werkzaamheden.
21.4 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar door partijen, tenzij anders geregeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 22 Overmacht
22.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht                       ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs             onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en           ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een hoofdspreker,                               epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, extreme weersomstandigheden,             brand, werkstaking in ons bedrijf of bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring,                     cybercriminaliteit en netwerkaanvallen.
22.2 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst                       verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.
22.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij je zo snel mogelijk informeren. Zo mogelijk zullen we een passende oplossing proberen             te vinden. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht mag je de opdracht schriftelijk ontbinden                 zonder dat jij aanspraak kan maken op vergoeding van de schade. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te                   vergoeden.

Artikel 23 Aansprakelijkheid
23.1 Wij zullen je naar beste kunnen adviseren en begeleiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar                       aanleiding van onze dienstverlening. Wij kunnen voor de hieruit voorvloeiende schade nooit aansprakelijk worden gesteld.
23.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor:
         a) schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;                               b) schade die is ontstaan doordat jij op enigerlei wijze tekort bent geschoten in de nakoming van jouw verplichtingen;
         c) schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat;
         d) beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen en andere schade ontstaan tijdens live bijeenkomsten, zoals events en                       masterminds;
         e) schade wegens cybercriminaliteit zoals hacking, malware, ransomware en dergelijke.
23.3 De vergoeding, waaronder schadevergoeding, welke wij aan jou verplicht zouden zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond               dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot het bedrag dat jij het jaar voorafgaand           aan de schadeveroorzakende gebeurtenis op grond van de overeenkomst aan ons hebt betaald.
23.4 Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van de door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen.
23.5 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld.
23.6 Als wij aansprakelijk zijn, moet je ons in de gelegenheid stellen de schade in redelijkheid en zoveel als mogelijk is te beperken of                 ongedaan te maken.                                                                                                                                                                                                    23.7 Je verleent dan alle mogelijke medewerking

Artikel 24 Vrijwaringen
24.1 Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte werken,             die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het auteursrecht.
24.2 Als jij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden en dergelijke verstrekt, garandeer je dat deze vrij zijn van virussen en                 defecten.

Artikel 25 Klachten
25.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk contact met           ons op, zodat wij de klacht kunnen bespreken
25.2 Je geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn inhoudelijk te reageren en, als de klacht                         gegrond, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
25.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.
25.4 Alle klachten bespreek je eerst met ons. Je publiceert geen klachten online, op social media, of anderzijds.

Artikel 26 Afsluitende bepalingen
26.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden,               zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
26.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.
26.3 Iedere vordering van opdrachtgever, behalve een vordering die al door mij is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12                         maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gemotiveerd bezwaar is gemaakt           of een rechtsvordering is ingesteld.
26.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich in alle redelijkheid hebben ingespannen een geschil in onderling                 overleg op te lossen